Wij zijn geen artsen

BELANGRIJK: Wij zijn géén artsen of anderszins medisch bevoegd. Onze enige bedoeling is jou te helpen op basis van eigen ervaring en kennis met de implementatie van OKL (Optimaal Ketogeen Leven); een leefwijze die jij graag wilt bereiken.

 

Disclaimer voor e-mail:

De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik en openbaarmaking aan en door derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van KetoServices. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna definitief te verwijderen uit uw systeem en uit uw bestanden. KetoServices sluit elke aansprakelijkheid uit indien de inhoud in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Externe e-mail wordt door KetoServices niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, hieruit kunnen dus geen overeenkomsten ontstaan. Op alle communicatie met KetoServices, inclusief deze e-mail, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Disclaimer voor website:

KetoServices BV (hierna te noemen: KetoServices) en aan haar gelieerde besloten Facebook-groepen (waaronder het actiefst zijn: Optimaal Ketogeen Leven-Intake & Aanmelding, OKL NL Actieve Startersgroep(en), OKL NL-Optimaal Ketogeen Leven/Gevorderden en Support Leden) hebben bij de ontwikkeling van de onderhavige website KetoServices.com en de samenstelling van de inhoud daarvan, voor zover toe te rekenen aan KetoServices, en door haar ingeschakelde derden, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

De door KetoServices verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. KetoServices streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualisren. KetoServices biedt geen garantie dat de informatie op deze website op elk moment volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker van KetoServices gewenste doel. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie.

KetoServices aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via KetoServices.com is verkregen.

KetoServices is steeds bevoegd om de informatie op KetoServices.com te wijzigen en/of aan te vullen en/of te verwijderen. Alle eventueel aanwezige verwijzingen en of (hyper)links op KetoServices.com naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van KetoServices.com. KetoServices.com biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de gebruiker van KetoServices.com wordt gewenst.

KetoServices staat op geen enkele wijze in voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen. Het feit dat op KetoServices.com een verwijzing naar een informatiebron van een derde is opgenomen betekent niet dat KetoServices de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft.

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, met betrekking tot (alle onderdelen van) KetoServices.com, waaronder – mede, doch niet uitsluitend wordt begrepen – opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s en dergelijke, als ook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van KetoServices.com kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij KetoServices voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Niets van de inhoud van KetoServices.com mag door de gebruiker worden verveelvoudigd, doorgestuurd, verspreid of tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KetoServices.